Tag Archives: In the Mouth of Madness (1994) ผีสมองคน

In the Mouth of Madness (1994) ผีสมองคน
8
FullHD

In the Mouth of Madness (1994) ผีสมองคน

ว่า ที่อยู่ของซัทเตอร์ เคนในขณะนี้คือ เมืองฮอบส์เอนด์…แต่จะเป็นไปได้ไง ในเมื่อเมืองนี้มันไม่มีอยู่จริงในแผนที่ของอเมริกา ...